Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Dijital Hizmet Vergilerine İlişkin Neler Getirecek?

Bu yazı konuk yazarımız Gemicioğlu Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Av. Bora Gemicioğlu tarafından yazılmıştır. 

Hangi hizmetler vergi kapsamına giriyor?

Dijital Hizmet Vergisi’ne ilişkin 24.10.2019 tarihli kanun teklifi, 07.12.2019 tarihli ve 30971 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. İlgili kanuna göre, Dijital Hizmet Vergisi’nin mükellefi kanunda tanımlanan dijital hizmet veren “Dijital Hizmet Sağlayıcıları” olacaktır. Söz konusu Dijital Hizmetler;

  • Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmeti,
  • Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı,
  • Bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına, elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmet,
  • Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesine yönelik hizmet,

olarak tanımlanmış olup, tanımlanan bu hizmetlere ilişkin aracılık hizmeti sağlayanlar da Dijital Hizmet Vergisine tabidir.

Dijital Hizmet Vergisi’nin mükellefleri kim olacak?

Dijital Hizmet Vergisi’nin mükellefi, Dijital Hizmet Sağlayıcıları olacaktır. Dijital Hizmet Vergisi’ne tabi hizmetlere ilişkin Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon Türk Lirasından ve dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Avro veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası’ndan fazla olanların Dijital Hizmet Vergisi’ne tabi olacağı düzenlenmiştir.

Mükellefin finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması halinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınacaktır.

Düzenlemeye göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iş yerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutabilecektir.

Kimler vergiden muaf tutulacak?

Dijital Hizmet Vergisi’ne tabi hizmetlere ilişkin Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon Türk Lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Avro’dan veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası’ndan az olanlar ise Dijital Hizmet Vergisi’nden muaf olacaktır.

İlgili hesap dönemi içinde bu hadlerin her ikisinin de aşılması halinde muafiyet sona erecek ve haddin aşıldığı vergilendirme dönemini takip eden dördüncü vergilendirme döneminden itibaren Dijital Hizmet Vergisi mükellefiyeti başlayacaktır. Söz konusu hadlerin aşılıp aşılmadığının tespitinde, ilgili hesap döneminin üçer aylık dönemlerinin sonu itibarıyla ilgili hesap dönemi içinde elde edilen kümülatif hasılat dikkate alınacaktır. Arka arkaya iki hesap dönemi boyunca muafiyete ilişkin hadlerden herhangi birinin altında kalanların vergi muafiyeti, izleyen hesap döneminden itibaren tekrar başlayacaktır.

Bu hadleri verginin konusuna giren hizmet türlerine göre ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya aynı kanunun 4. Maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı’nın yetkisi bulunmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, muafiyetin tespiti ve uygulanması amacıyla bildirim ve belgelendirme yükümlülüğü getirmeye ve düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır. Bu kapsamda bildirim ve belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında doğru olarak yerine getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 30 gün ek süre verilecektir. Verilen ek süre içerisinde, bildirim ve belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında doğru olarak yerine getirmeyenler muafiyetten yararlanamayacaktır.

Hangi hizmetler vergiden istisnadır?

Kanuna göre, Telgraf ve Telefon Kanunu’nun ulusal çapta kamuya açık mobil elektronik haberleşme hizmetleri üzerinden Hazine payı ödenen hizmetler, Bankacılık Kanunu kapsamındaki bazı hizmetler, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun, Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda oluşturulan ürünlerin satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden sunulan hizmetlerden elde edilen hasılat Dijital Hizmet Vergisi’nden istisna tutulmuştur.

Vergiye konu matrah ve oran nedir?

Dijital Hizmet Vergisi’nin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılat olacaktır. Hasılatın döviz ile hesaplanması halinde döviz, hasılatın elde edildiği tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilecektir. Verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılmayacaktır. Dijital Hizmet Vergisi’nin oranı %7.5 olarak belirlenmiştir. Bu oran, Cumhurbaşkanı tarafından hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yüzde 1’e kadar indirilebilecek olup veya iki katına da arttırılabilir. Dijital Hizmet Vergisi, matraha bu %7.5 oranın uygulanmasıyla hesaplanacaktır.

Vergilendirme Dönemi

Dijital Hizmet Vergisi vergi dönemleri, birer aylık dönemler olacak olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu dönemi üçer aylık dönemlere kadar çıkartmaya yetkilidir.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda yaptırımlar neler?

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, bu durum Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde ilan edilir. İlandan itibaren 30 gün içerisinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, Dijital Hizmet Sağlayıcıları tarafından sunulan hizmetlere erişimin, bu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar engellenmesine, Hazine ve Maliye bakanlığı tarafından karar verilir ve bu karar erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri Kurumu’na gönderilir. Engelleme kararının gereği, erişim sağlayıcıları tarafından bildirimden itibaren 24 saat içerisinde yerine getirilir.

Çifte Vergi Uygulanması Sorunu

19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1.1.2019 tarihinden itibaren, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere, %15 oranında stopaj vergisi yükümlülüğü getirilmişti.

Dijital Hizmet Vergisi, 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile getirilen stopaj vergisini kaldırmamakta olup, Dijital Hizmetlere ilişkin getirilen %7.5 oranında vergi yükümlülüğü, aksine bir düzenleme getirilene kadar 476 sayılı düzenleme ile getirilen %15 stopaj vergisi ile birlikte uygulanacaktır. Söz konusu durum, mükelleflere çifte vergi yükümlülüğü getirmektedir.

Etiketler